Podstawowym celem Ramowego Planu Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń (RPF) z dnia 1 kwietnia 2015 r. jest ustanowienie ram i zasad dla zapobiegania istotnym negatywnym oddziaływaniom na społeczeństwo wynikających z pozyskiwania nieruchomości i przymusowych przesiedleń w ramach realizacji Projektu, a tam, gdzie uniknięcie tych oddziaływań nie jest możliwe – ich minimalizacja i kompensacja. Dokument RPF jest zgodny z przepisami prawa polskiego i Polityką Operacyjną Banku Światowego dotyczącą Wysiedleń (OP 4.12 Involuntary Resettlement), stosowaną w POPDOW w związku z finansowaniem Projektu m. in. ze środków Banku Światowego. Umowa Pożyczki pomiędzy Polską a Bankiem Światowym jest aktem prawa międzynarodowego, a przez jej zawarcie Polska zobligowała się do stosowania polityk Banku Światowego. W przypadku różnic pomiędzy przepisami polskimi a politykami BŚ stosuje się te przepisy, które są korzystniejsze dla dotkniętej społeczności.

Wdrożony Ramowy Plan Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń (RPF), tak jak to zapisano w Polityce Operacyjnej Banku Światowego OP 4.12 dotyczy „przymusowych wysiedleń”, oznaczających przypadki, w których objęte nimi osoby nie mogą odmówić wykupu nieruchomości lub ustanowienia ograniczeń w użytkowaniu, co skutkuje faktyczną zmianą sposobu użytkowania nieruchomości, bądź też ma skutek ekonomiczny. Występuje to dla przypadków takich jak (i) zgodne z prawem władcze nabycie nieruchomości (np. wywłaszczenia) lub czasowe albo stałe ograniczenie w użytkowaniu i (ii) wynegocjowanie umów, na podstawie których rząd może podjąć przesiedlenie lub nałożyć prawne ograniczenia w użytkowaniu, jeśli negocjacje z właścicielem nie powiodą się. Na przykład własność nieruchomości znajdujących się w obszarze zdefiniowanym celem publicznym może być przeniesiona na rzecz Skarbu Państwa.

Na podstawie Ramowego Planu Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń przygotowywane są szczegółowe Plany Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleń (RAP) dla każdego zadania inwestycyjnego realizowane w ramach POPDOW.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank