BENEFICJENCI POPDOW

  • 15,1 mln osób – zamieszkuje tereny znajdujące się w bliskości proponowanych zadań i działań
  • 5,2 mln osób – z podanej liczby beneficjentów całego Projektu jest bezpośrednio narażonych na powodzie 
  • 122 000 osób – mieszka w strefach zagrożonych powodziami o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na sto lat

Zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej oraz ciągła jej poprawa stanowią jeden z najważniejszych czynników decydujących o zrównoważonym i stabilnym rozwoju społeczno-gospodarczym regionów i krajów. Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły przewiduje realizację najpilniejszych zadań w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na wybranych obszarach dorzecza dwóch największych polskich rzek, Wisły i Odry.

Projekt zapewni budowę lub modernizację infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej oraz realizację związanych z tym działań na trzech wyodrębnionych obszarach:

  • Środkowa i Dolna Odra;
  • Kotlina Kłodzka, tj. dorzecze Nysy Kłodzkiej
  • oraz wybrane fragmenty dorzecza Górnej Wisły, w tym zwłaszcza obszar Krakowa i Sandomierza. 

Oszacowano, że tereny znajdujące się w bliskości proponowanych zadań i działań zamieszkane są przez ok. 15,1 mln osób – są to mieszkańcy gmin, miejscowości i miast, które w przeszłości w dużym stopniu ucierpiały z powodu znacznych szkód i strat powodziowych lub są narażone na wysokie ryzyko powodzi (określone w oparciu o mapy ryzyka powodziowego). Liczba ta obejmuje również mieszkańców miast położonych wzdłuż dolin rzecznych poniżej bezpośrednich działań inwestycyjnych, takich jak Nysa czy Wrocław, w których zagrożenie powodziowe zmniejszy się dzięki dodatkowej retencyjnej czterech nowych suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Bezpośrednie i pośrednie korzyści uzyskane przez mieszkańców terenów objętych ochroną będą różnego rodzaju i o różnej skali. Obejmują one korzyści ekonomiczne i społeczne oraz korzyści w zakresie ochrony fizycznej. Z podanej liczby beneficjentów całego Projektu, około 5,2 mln ludzi jest bezpośrednio narażonych na powodzie. Mieszkają oni na terenach zagrożonych zalaniem lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie. W strefach zagrożonych powodziami o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na sto lat mieszka ok. 122 000 osób i osoby te odniosą korzyść z realizacji Projektu, otrzymując pełną ochronę fizyczną lub jej poprawę w stosunku do stanu istniejącego.

Ponadto większość obszarów chronionych obejmuje zarówno tereny mieszkalne, z kamienicami, blokami mieszkalnymi i gospodarstwami itp., jak i tereny i obiekty wykorzystywane dla celów gospodarczych, takie jak fabryki, centra handlowe, obiekty turystyczne, strategiczne sieci transportowo-komunikacyjne itp. Wobec tego zewnętrzne skutki strat gospodarczych są odczuwalne daleko poza ścisłymi strefami bezpośrednio dotkniętymi powodzią. Z tego powodu rzeczywista liczba beneficjentów może przekroczyć podane wartości. 

Projekt ponadto wzmocni krajowy potencjał instytucjonalny w zakresie zarządzania powodziowego i prognozowania oraz zdolności operacyjne (w zakresie użytkowania nowej i istniejącej infrastruktury takiej jak śluzy, jazy, stopnie wodne, suche poldery przeciwpowodziowe, zbiorniki, itp.) na terenie całej południowej i zachodniej Polski. Pomoże też wzmocnić potencjał w zakresie przygotowywania planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza i planów inwestycji priorytetowych, udoskonalić ramy polityki powodziowej i zwiększyć możliwości w zakresie użytkowania infrastruktury (istniejącej i nowej). Zapewnione zostanie to poprzez bardziej zaawansowane narzędzia do prognozowania pogody oraz matematyczne modele symulacyjne, dzięki którym możliwe będzie uzyskiwanie bardziej wiarygodnych informacji odnośnie konieczności ewakuacji i innych działań zapobiegawczych oraz szybsze ich przekazywanie decydentom, co zmniejszy straty ludzkie i ekonomiczne w sytuacji zaistnienia klęski żywiołowej. Poprawa tych zdolności podniesie poziom ochrony dla całej ludności kraju liczącej ponad 38 milionów.


1Korzyści w zakresie ochrony fizycznej obejmują między innymi uniknięcie ewakuacji, zalania domu, fabryki lub innego majątku trwałego do głębokości powyżej 0,5 m oraz uniknięcie utraty życia lub zdrowia. Korzyści ekonomiczne obejmują na przykład uniknięcie czasowej lub trwałej utraty pracy w związku z zamknięciem zakładów przemysłowych oraz w związku z zakłóceniami transportowo-komunikacyjnymi. Korzyści społeczne obejmują na przykład uniknięcie zakłóceń w normalnym trybie życia, kształceniu czy korzystaniu z usług zdrowotnych, a także uniknięcie kosztów opieki nad członkami rodziny i sąsiadami, którzy doznali uszkodzenia ciała.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank