Komponent A

Budowa polderu Racibórz spowodowała przesiedlenie około 700 osób i ok. 250 rodzin, zamieszkujących dwie wsie znajdujące się w proponowanych granicach polderu oraz utratę gruntów położonych w granicach polderu przez właścicieli mieszkających poza czaszą polderu. Proces przesiedlenia realizowany w związku z budową Zbiornika Racibórz był największą operacją przesiedlenia mieszkańców dla potrzeb budowy obiektów hydrotechnicznych w Polsce. Tereny pod realizację budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz budowę infrastruktury gminnej zostały nabyte jeszcze przez RZGW Gliwice i przekazane dotychczasowym właścicielom nieruchomości w Nieboczowach oraz Gminie Lubomia. Proces ten został zakończony w 2015 r.

W ramach Projektu wybudowano nową wieś Nieboczowy, a w tym 42 budynki jednorodzinne dla osób przesiedlanych oraz infrastrukturę techniczną i gminną. Nowa wieś powstała w odległości około 10 km od dotychczasowej lokalizacji (w czaszy zbiornika) wsi Nieboczowy oraz na terenach położonych około 30 m wyżej od poprzedniej lokalizacji. Zajmuje ona obszar około 37 ha terenu, na których realizując Plan Przesiedleń wybudowano drogi o długości ponad 4 km, kanalizację sanitarną wraz z oczyszczalnią ścieków, doprowadzono energię elektryczną oraz gaz.

Realizując prace odtworzenia poszczególnych funkcji w nowej wsi Nieboczowy, wybudowano:

  • budynek kościoła
  • przedszkole
  • budynek domu kultury stanowiący zarazem siedzibę Ochotniczej Straży Pożarnej
  • budynek wiejskiego ośrodka sportu i rekreacji wraz z pełnowymiarowym boiskiem do piłki nożnej
  • park z wyspą
  • plac zabaw
  • skatepark
  • oraz siłownię

Ponadto dla osób wymagających wsparcia w zakresie przesiedlenia wybudowano mieszkania komunalne na wynajem. Niezmiernie ważnym, ale i trudnym przedsięwzięciem była likwidacja cmentarza w starych Nieboczowach i założenie cmentarza nowej wsi. Proces ten przebiegał z należytą troską i poszanowaniem pamięci osób zmarłych. Na terenie nowej wsi został otwarty nowy cmentarz wraz z kaplicą. Na podstawie umów zawartych pomiędzy RZGW Gliwice i Gminą Lubomia, inwestorem dla budowy nowej wsi Nieboczowy była Gmina Lubomia. Prace zostały ukończone w 2019 r.

42nowe domy mieszkalne

2boiska sportowe

1ośrodek sportu i rekreacji

1przedszkole

1dom kultury

1remiza strażacka

1park

1skate-park

1kościół

1cmentarz (przeniesiono 600 szczątków ludzkich)

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank