Rzeka

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie to główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną w Polsce, w którym zatrudnionych jest ponad 6 300 pracowników.

Nasze Gospodarstwo:

 • 330 nadzorów wodnych,
 • 50 zarządów zlewni,
 • 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej,
 • oraz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Pod naszą opieką jest:

 • 100 000 km rzek, potoków, strumieni,
 • 32 tys. budowli piętrzących,
 • 8 638 km wałów przeciwpowodziowych.

Naszą misją jest ochrona mieszkańców Polski przed powodzią i suszą, zrównoważone gospodarowanie wodami dla ochrony naszych zasobów wodnych i zapewnienie dobrej jakości wody dla obecnych i przyszłych pokoleń.

W ramach tych zadań realizujemy m.in. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW). Jest to największy tego typu spójny program rządowy wdrażany w Polsce, który służy rozwojowi gospodarki wodnej. Tworzymy go przy zaangażowaniu środków budżetu państwa, środków unijnych, Banku Światowego oraz Banku Rozwoju Rady Europy prowadzimy inwestycje w regionie Odry Dolnej, Granicznej i Środkowej, ale także na Ziemi Kłodzkiej, w dorzeczu Wisły, w okolicach Tarnobrzega, Sandomierza, ujścia Sanu i w rejonie Krakowa. Celem POPDOW jest  ochrona zdrowia i życia mieszkańców obszarów nadrzecznych oraz zabezpieczenie towarzyszącej im infrastruktury przed skutkami zjawisk powodziowych.

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) jest monitorowany i nadzorowany przez Biuro Koordynacji Projektu Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, które jest jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Do zakresu działania Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły należy w szczególności:

 • Realizacja zadań określonych w Umowie Pożyczki, zgodnie z zarządzeniami, decyzjami i wytycznymi Komitetu Sterującego Projektu, Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (dalej w skrócie „Bank Światowy”)  oraz Banku Rozwoju Rady Europy (dalej w skrócie „BRRE”),
 • Zarządzanie w zakresie umów zawartych w celu realizacji Projektów,
 • Zarządzanie zadaniami Jednostek Realizujących Projekt oraz Jednostek Wdrażających (dalej zwanych łącznie: „Jednostkami Realizującymi Projekty”), w zakresie realizacji zadań wchodzących w skład Projektów,
 • Pomoc techniczna i wspieranie Jednostek Realizujących Projekty w realizacji zadań wchodzących w skład Projektów, w tym w zakresie stosowania procedur Banku Światowego dotyczących zamówień, ochrony środowiska i spraw społecznych,
 • Organizacja szkoleń dla Jednostek Realizujących Projekty z zakresu zagadnień związanych z realizacją Projektów.
 • Przygotowanie rocznych programów prac w ramach Projektów i ocena ich postępu,
 • Nadzorowanie prac w ramach Projektów i ocena ich postępu,
 • Bieżąca kontrola i monitorowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Projektów oraz współudział w zarządzaniu środkami finansowymi Projektów,
 • Sprawozdawczość, w tym opracowywanie i przekazywanie do Banku Światowego, BRRE oraz Komitetu Sterującego kwartalnych raportów z realizacji Projektów,
 • Wsparcie merytoryczne i formalne w procesie wnioskowania o dokonywanie wypłat środków finansowych w ramach Projektów, zgodnie z warunkami i procedurami określonymi w Umowie Pożyczki oraz innych przepisach prawa krajowego,
 • Wspieranie lub realizacja działań w zakresie przygotowania nowych zadań związanych ze strategią przeciwpowodziową na obszarze kraju, a wynikających z realizacji Projektów,
 • Bieżąca współpraca z Bankiem Światowym i BRRE, w tym m.in. prowadzenie korespondencji dotyczącej Projektów, organizacja wizyt przedstawicieli Banku Światowego i BRRE i misji nadzorujących, udział w tych wizytach i misjach,
 • Wykonanie innych zadań określonych w Umowie Pożyczki oraz innych zadań zleconych przez Prezesa Wód Polskich, związanych z realizacją Projektów.

Biuro działa m.in. na podstawie:

 • Umowy Pożyczki zawartej 11 maja 2007 między Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (nr 7436 POL) na częściowe sfinansowanie, Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry,
 • Umowy Pożyczki zawartej 10 września 2015 r. między Rzeczpospolita Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (nr 8524 POL) na częściowe finansowanie Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”,
 • Zarządzenia nr 34 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie przejęcia realizacji zadań państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
 • Zarządzenia nr 35 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły,
 • Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. j.t. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2506),
 • Regulaminu Organizacyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PolskieZarządzenie nr 80/2019 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.

Historia działalności Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły

Biuro Koordynacji Projektu (BKP) jako wyodrębniona jednostka organizacyjna zostało utworzone w 2007 r. dla bieżącej koordynacji wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO), a od 2008 r. po zbudowaniu jego struktury organizacyjnej sprawuje funkcje koordynacyjne w stosunku do poszczególnych interesariuszy Projektu OPDO.

Zarządzeniem nr 10/2015 z dnia 4 sierpnia 2015 r. Prezes KZGW dokonał zmiany nazwy Biura na Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły oraz rozszerzył zakres działalności o koordynację wdrażania Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy Prawo wodne, od 1 stycznia 2018 roku nastąpiła zmiana, która organizacyjnie usytuowała BKP jako państwową jednostkę budżetową podlegającą Ministerstwu Środowiska (Minister Środowiska był właściwy ds. działu administracji rządowej: „gospodarka wodna”). 10 stycznia 2018 r. Prezes Rady Ministrów swoim rozporządzeniem przydzielił kierowanie działem gospodarka wodna Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Rozporządzenie to weszło w życie 12 stycznia 2018 r. z dniem obowiązywania od 9 stycznia 2018 r. W wyniku tych zmian, BKP OPDOW stało się państwową jednostką budżetową podległą pod Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 34 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 grudnia 2019 r. z dniem 1 stycznia 2020 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przejęło zadania państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły.

Ponadto z dniem 1 stycznia 2020 rMinister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej postawił w stan likwidacji państwową jednostkę budżetową Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (Zarządzenie nr 35 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie likwidacji państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły).

Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. funkcjonuje jako komórka organizacyjna w strukturach Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, będące jednostką organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dniem 1 stycznia 2020 rMinister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podjął decyzję o likwidacji państwowej jednostki budżetowej Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły i zdecydował o utworzeniu Biura w ramach struktur Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank