Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga ​ | Kontrakt 1C.2

Słubice

21.07.2020

PGW WP RZGW we Wrocławiu

Budimex S.A.

19 443 Chronionych mieszkańców
537.98 km 2 Chroniony obszar
12.2022 Termin realizacji
Co robimy?

Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej miasta Słubice.

30,19 mln EUR​ Wartość kontraktu

Celem realizacji jest zabezpieczenie miasta Słubice przed powodzią poprzez wzmocnienie i poszerzenie istniejącego wału przeciwpowodziowego wzdłuż rzeki Odry na długości 6,700 km oraz 185 m istniejącego wału bocznego, a także wybudowanie nowego wału okrężnego od strony północnej miasta Słubice na długości 5,896 km.

Inwestycja jest realizowana w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz środków budżetu państwa.

 

Kontrakt 1C.1 Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga, składa się z dwóch obiektów:

1. Budowy wałów przeciwpowodziowych – polegająca na rozbudowie i wzmocnieniu 6,700 km istniejącego wału przeciwpowodziowego oraz 185 m istniejącego wału bocznego, jak również na wykonaniu nowego wału okrężnego o długości 5,896 km. Rozbudowa i wzmocnienie istniejącego wału przeciwpowodziowego dotyczy odcinka wałów pomiędzy km 26+000, a 32+700 wału odrzańskiego oraz 185 m istniejącego wału bocznego, co odpowiada km 582+500 – 588+000 biegu rzeki Odry. W ramach prac przewidziano ponadto przebudowę jezdni ul. Nadodrzańskiej, biegnącej po stronie odpowietrznej równolegle do istniejącego wału odrzańskiego. Planowany wał okrężny będzie miał długość 5,896 km. Jego początek zaprojektowano w km 587+400 biegu Odry, tj. w km 26+563 wału odrzańskiego. Trasa wału biegnie od miejsca styku z istniejącym wałem odrzańskim poprzez tereny leśne, następnie na północ od istniejących zabudowań do drogi krajowej nr 31 i dalej wzdłuż tej drogi, aż do krawędzi wysoczyzny doliny Odry w okolicy miejscowości Drzecin. Wał okrężny planowany jest, jako wał ziemny o przekroju trapezowym. Wysokość wału będzie wynosić od 3,3 do 5,3 m w zależności od ukształtowania terenu, a szerokość korony 3,0 m z lokalnymi poszerzeniami do 6,0 m.

2. Przebudowy kanału Czarny Kanał i Racza Struga – polegającej na odbudowie koryta Raczej Strugi na długości 2,000 km, oraz odbudowie koryta Czarnego Kanału na długości 4,065 km. Celem realizacji jest umożliwienie należytego odwodnienia terenów przyległych do wału okrężnego i odprowadzenie wód powierzchniowych do koryta Raczej Strugi i koryta Czarnego Kanału. Przewidziano odbudowę koryta Raczej Strugi na długości 2,000 km, oraz odbudowę koryta Czarnego Kanału na długości 4,065 km.

 • Konsultacje projektu Planu Zarządzania Środowiskiem – od 18 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r. W dniu 4 maja 2016 r. odbyła się otwarta debata publiczna.
 • Konsultacje projektu Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń – od od 26 stycznia 2017 r. do 20 lutego 2017 r.

Realizując Kontrakt spełniamy wytyczne w zakresie:

 1. Ochrony powierzchni ziemi i krajobrazu
 2. Ochrony gleb i gruntów
 3. Ochrony wód powierzchniowych
 4. Ochrony wartości archeologicznych
 5. Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa ludzi
 6. Nadzoru saperskiego
 7. Ochrony przed hałasem
 8. Ochrony dóbr materialnych
 9. Sposobu postępowania z odpadami
 10. Ochrony powietrza
 11. Ochrony wód podziemnych
 12. Ochrony przed hałasem
 13. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
 14. Ochrony wartości archeologicznych
 15. Zasad postępowania z osadami wydobytymi z dna koryt kanałów
 16. Ochrony zasobów przyrody ożywionej:
 • nadzór przyrodniczy;
 • ograniczenie strat w siedliskach obszarów Natura 2000 i rezerwatu przyrody;
 • zapobieganie i likwidacja gatunków inwazyjnych;
 • zabezpieczenie drzew i krzewów w granicach strefy realizacji;
 • ochrona chronionych gatunków chrząszczy;
 • ochrona chronionych gatunków nietoperzy;
 • ochrona płazów;
 • ochrona ptaków.

Wszystkie konieczne do wykonania działania łagodzące zostały przedstawione w Planie Zarządzania Środowiskiem, w Załączniku nr 1 – Plan działań łagodzących.

Inwestor
PGW WP RZGW we Wrocławiu
e-mail: jrpwroclaw.opdow@wody.gov.pl
adres: ul. Norwida 34
50-950 Wrocław

Konsultant Wsparcia Technicznego
Sweco Consulting Sp. z o.o.

Kierownik Projektu
Imię i nazwisko Maciej Krzeszowski
e-mail: maciej.krzeszowski@sweco.pl
tel.:.607798912

Administrator Projektu
Imię i nazwisko Adrianna Kucharzów-Głogowska
e-mail: adrianna.kucharzow@wody.gov.pl
tel.:71 32 40 963

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank