Prace, złożone z aż sześciu zadań o łącznej wartości ponad 200 milionów złotych, zostały oficjalnie zamknięte.

Ich nadrzędnym celem jest wzmocnienie systemu ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza, zabezpieczenie przed wodami rzeki Wisły osiedli mieszkaniowych oraz doliny Koprzywianki. Cele zadania to także zwiększenie ochrony przed podtopieniami oraz zmniejszenie ryzyka występowania powodzi w miejscowościach Zajeziorze, Szewce i Sośniczany oraz na okolicznych terenach.

Rejon Sandomierza został bardzo boleśnie dotknięty powodzią w 2010 roku. Woda zalała wówczas 3,5 tys. domów, a pod jej powierzchnią znalazło się ok. 11 km2 powierzchni miasta. Stan wody w Wiśle osiągnął historyczny, nieodnotowany nigdy wcześniej poziom ponad 840 cm. Napór rzeki doprowadził do rozmycia i przerwania dotychczasowego wału przeciwpowodziowego. Wykonane właśnie prace zabezpieczają przed podobną sytuacją ponad 20 000 mieszkańców. 

W ramach inwestycji powstało między innymi: ok. 30 km wałów przeciwpowodziowych oraz brama przeciwpowodziowa na kanale portowym pomiędzy zmodernizowanymi wałami (wałem wiślanym i wałem opaskowym).  Rozbudowano i przebudowano dwie istniejące przepompownie („Nadbrzezie” i „Zajeziorze”), postawiono nowy budynek przepompowni „Szewce” i wybudowano całkowicie nową pompownię „Koćmierzów” wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Dzięki wykonanym zadaniom około 11 kilometrów kwadratowych terenów jest chronionych przed zalaniem (zamieszkałe przez wspomniane ponad 20 000 osób). Projekt oznacza także poprawę stanu ekologicznego oraz sytuacji gospodarczej regionu i stanu infrastruktury technicznej.

Sześć zadań inwestycji, które składają się na projekt ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza to:

1. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie ujściowego odcinka rzeki Atramentówki, budowa nowej pompowni „Koćmierzów” i śluzy grawitacyjnej w Koćmierzowie (w prawym wale Wisły) oraz kanału odprowadzającego wodę z Atramentówki do pompowni.

2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w obrębie cieku Struga A wraz z przebudową i rozbudową przepompowni „Nadbrzezie”.

3. Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi Hutę Szkła i osiedle mieszkaniowe w miejscowości Sandomierz wraz z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły od ul. Lwowskiej do połączenia z wałem Koćmierzów.

4. Zabezpieczenie wałów rzeki Koprzywianki.

5. Budowa przepompowni wody w miejscowości Szewce.

6. Rozbudowa przepompowni wody w miejscowości Zajeziorze.

Inwestycja została zrealizowana w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz środków budżetu państwa.

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank