W dniu 4 lipca 2022 r. Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu oraz przedstawiciele firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., podpisali umowę na realizację przebudowy wału przeciwpowodziowego w ciągu ul. Ślęzoujście wraz z infrastrukturą drogową. Inwestycja obejmuje zadanie włączone w 2021 r. do Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW), który jest dofinansowany ze środków budżetu państwa, Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy oraz Funduszy Unijnych i realizowany przez PGW Wody Polskie.

Podpisanie umowy (kontrakt 1B.9 POPDOW). Fot. ZDiUM Wrocław

W spotkaniu uczestniczyli również Pan Piotr Suproń – Dyrektor Projektu OPDOW oraz Pani Anna Sieradzka – Zastępca Dyrektora Projektu, którzy przy tej okazji przybliżyli wszystkim obecnym w siedzibie Rady Osiedla Maślice zakres i główne założenia Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO) i Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW).

Prezentacja POPDOW. Fot. ZDiUM Wrocław

Inwestycja dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców

Celem rozpoczynającej się we Wrocławiu inwestycji jest lepsze zabezpieczenie przed powodzią osiedli Maślice i Pracze Odrzańskie oraz modernizacja ulicy Ślęzoujście, co pozwoli również na zwiększenie komfortu jej użytkowania okolicznym mieszkańcom. W przypadku wystąpienia powodzi i katastrofy przedmiotowego obwałowania, zagrożonych jest ok. 30 tys. osób zamieszkujących obszar 6,2 km2 miasta, a szacowane straty sięgają ok. 200 mln zł.

Inwestycja ta stanowi domknięcie systemu ochrony przeciwpowodziowej miasta, ponieważ ulica Ślęzoujście pełni dwie funkcje – z jednej strony drogi publicznej, z drugiej wału przeciwpowodziowego. Realizacja tego zadania będzie zatem uzupełnieniem prac, które zostały dotychczas wykonane w ramach modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego.

Konsultacje z mieszkańcami i wypracowane rozwiązania

Prace nad koncepcją zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenu Maślic rozpoczęły się już kilka lat temu. W ramach prowadzonych konsultacji w 2019 roku Rada Osiedla zaopiniowała pozytywnie projekt planowanej inwestycji. Ze względu na znaczne koszty realizacji tego zadania, miasto zaczęło starać się o pozyskanie środków z innych źródeł, i tak finalnie zdecydowano o włączeniu zadania do Projektu OPDOW.

W trosce o przyrodę i walory historyczne

Tereny wokół ul. Ślęzoujście, gdzie będą prowadzone prace, posiadają dogodne warunki dla kształtowania się siedlisk przyrodniczych, dlatego wszelkie prace mają być prowadzone w taki sposób, aby w jak najmniejszym stopniu wpływały na środowisko naturalne. Ponadto podczas realizacji nowego wału, planowane jest uwzględnienie głosów lokalnej społeczności i tam, gdzie to możliwe, zachowanie elementów historycznych ulicy.

Wizualizacja: ul. Ślęzoujście we Wrocławiu po modernizacji wału przeciwpowodziwego. Materiały ZDiUM

Inwestycja zostanie w części (ok. 30%) sfinansowana ze środków dostępnych w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry i Wisły – dzięki podpisanemu we wrześniu 2021 r. porozumieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie i włączeniu zadania do Projektu OPDOW. Koszt inwestycji wyniesie 12,6 mln złotych, z czego kwotę 8 mln sfinansuje Gmina Wrocław. Wykonawca – firma STRABAG Infrastruktura Południe sp. z o.o. – będzie miał 12 miesięcy na realizację zamówienia

Zobacz też:

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank