Warta kilkaset milionów złotych inwestycja zrealizowana w 2021 roku w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły zwiększyła bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dorzecza Odry i górnej Wisły. To realna ochrona przed powodzią dla mieszkańców tych regionów.  

Projekt OPDOW obejmuje duże inwestycje przeciwpowodziowe, których realizacja  przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Polski.  

KOTLINA KŁODZKA

Wody Polskie realizują kilkuetapową strategię przeciwpowodziową dla Ziemi Kłodzkiej, której część przeprowadzana jest w ramach POPDOW. Jej cel to ochrona życia i mienia mieszkańców Ziemi Kłodzkiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców całego regionu. Do najważniejszych inwestycji 2021 roku należy budowa Polderu Roztoki w Kotlinie Kłodzkiej, na potoku Goworówka, stanowiącym dopływ Nysy Kłodzkiej. Zakończona w październiku inwestycja o wartości 235 milionów złotych to zwieńczenie trwających od 2018 roku prac. Jest to jeden z czterech nowoczesnych zbiorników budowanych na Ziemi Kłodzkiej, które stanowią kluczowy element działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców tego szczególnie narażonego na powodzie regionu.

Budowa zbiornika została zrealizowana ze szczególną dbałością o środowisko naturalne. Ponad 85% czaszy zbiornika została pozostawiona w stanie naturalnym, a jego konstrukcja umożliwia swobodną migrację ryb. Dla ochrony hibernujących w rejonie nietoperzy przygotowane zostały specjalne granitowe komory.

W ramach kompensacji nasadzono  także ponad 21 tys. drzew iglastych i liściastych, blisko 20 tys. krzewów oraz odnowiono siedliska łęgowe i łąkowe.

Dzięki kompleksowemu podejściu do inwestycji powstał również budynek zaplecza obsługi zbiornika, wykonano sieci dróg eksploatacyjnych, przełożono drogę powiatową Roztoki Gajnik (nr 3233D) wraz z mostem zlokalizowanym nad potokiem Nowinka, a także przełożono napowietrzną linię energetyczną średniego napięcia oraz gazociąg.

Skuteczna realizacja inwestycji była możliwa dzięki doskonałej współpracy lokalnej społeczności z wykonawcą (PORR S.A.). Projekt podniósł bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ale także stworzył nowe tereny rekreacyjne dla mieszkańców. Dwa pola odkładu mas ziemnych, zostały zagospodarowane zielenią i stanowią doskonałe miejsce do wiosennych spacerów czy zimowych zjazdów na sankach

Zbiornik w liczbach:

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank