Komponent B

Projekt w części dotyczącej modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego (WWW) obejmował odbudowę i modernizację systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych Wrocławia. Jego celem była poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów usytuowanych na obszarze miasta Wrocławia oraz miejscowości zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie.

Za modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego odpowiadały do 31 grudnia 2017 r. dwie Jednostki Wdrażania Projektu: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Od 1 stycznia 2018 r. za zadania te odpowiadał PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Roboty realizowane w ramach Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego podzielono na trzy podkomponenty:

Podkomponent B1

ODBUDOWA OBWAŁOWAŃ I KANAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH
W latach 2012-2014 prowadzone były 4 kontrakty na roboty budowlane związane z modernizacją/budową wałów przeciwpowodziowych w samym Wrocławiu oraz w jego rejonie. W ramach Komponentu B1 przebudowano 59,74 km – wałów przeciwpowodziowych wraz z budową/przebudową infrastruktury powiązanej tj. przepustów, przejazdów wałowych, schodów skarpowych oraz różnego rodzaju przesłon przeciwfiltracyjnych, od mat bentonitowych, poprzez ścianki szczelne, do przesłony z zawiesiny samotwardniejącej. Istotnym elementem była też budowa dróg serwisowych, umożliwiających bieżące utrzymanie obiektów, w tym skuteczny dojazd w trakcie trwania akcji przeciwpowodziowej, które zostały udostępnione dla społeczeństwa (drogi o nawierzchni szutrowej).

Podkomponent B2

MODERNIZACJA MURÓW OPOROWYCH, KANAŁÓW I BUDOWLI HYDROTECHNICZNYCH
W latach 2012 zostały zrealizowane 4 kontrakty na roboty budowlane. Zmodernizowano 37,5 km rzeki Odry i kanałów Wrocławskiego Węzła Wodnego w celu przystosowania do przepuszczania wód powodziowych. Wybudowano lub przebudowano pięć przepławek dla ryb w celu udrożnienia systemu Węzła Wodnego dla migrujących ryb dwuśrodowiskowych.

Podkomponent B3

PRZEBUDOWA KANAŁU PRZECIWPOWODZIOWEGO W DOLINIE WIDAWY
Komponent B3 polegał na przystosowaniu doliny Widawy do kontrolowanego przyjęcia fali powodziowej wynoszącej 300m3/s skutkiem przerzutu nadmiaru wód powodziowych płynących doliną Odry. Fala dopływająca do Wrocławia o przepływie 3100m³/s jest na węźle Bartoszowice rozdzielana na dwie części. 2800m³/s płynie doliną Odry i jej kanałami, a 300m³/s płynie doliną Widawy (bajpas). Wody powodziowe ponownie łączą się poniżej miasta. W latach 2014-2018 prowadzone były 2 kontrakty na roboty budowlane w dolinie rzeki Widawy obejmujące odcinek od ujścia rzeki do km 21+500 na terenie miasta Wrocławia oraz gmin ościennych. W ramach Komponentu B3 wybudowano 41,4 km wałów przeciwpowodziowych wraz z budową/przebudową infrastruktury powiązanej tj. przepustów, przejazdów wałowych, schodów skarpowych oraz różnego rodzaju przesłon przeciwfiltracyjnych, od mat bentonitowych poprzez ścianki szczelne do przesłony z zawiesiny samotwardniejącej. Istotnym elementem była też budowa dróg serwisowych umożliwiających bieżące utrzymanie obiektów, które potem zostały udostępnione dla społeczeństwa (drogi o nawierzchni szutrowej).

Modernizacja WWW zwiększyła przepustowość węzła z ok 2 200m³/s do wielkości Qk nieco ponad 3 100 m³/s, (tj. fali powodziowej dopływającej do Wrocławia zredukowanej poprzez zbiornik Racibórz) zapewniając bezpieczne, zgodne ze współczesnymi wymaganiami technicznymi, przyjęcie wielkiej wody (porównywalnej z powodzią z 1997 r. — woda tysiącletnia), bez szkody dla okolicznych mieszkańców i obiektów.

Wrocławski Węzeł Wodny to największy w Polsce i jeden z największych w Europie system dróg wodnych oraz budowli hydrotechnicznych usytuowany w obszarze jednej aglomeracji miejskiej. Rozpoczyna się w 241,5 kilometrze Odry w rejonie Blizanowic i kończy się przy ujściu Widawy w kilometrze 266,9. Tworzy go sieć kanałów, odnóg i bocznych ramion Odry, które są gęsto zabudowane urządzeniami i budowlami wodnymi dla celów przeciwpowodziowych, żeglugowych i przemysłowych. W jego obszarze znajdują się również ujścia takich rzek, jak: Oława, Ślęza, Bystrzyca oraz Widawa.

Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank