Misja Banku Światowego i Banku Rozwoju Rady Europy w ramach realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły 

W czerwcu odbyła się cykliczna misja oceniająca postęp realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły. W trakcie Misji zorganizowano szereg spotkań i wizyt terenowych na terenie wybranych kontraktów budowlanych. W spotkaniach brali udział reprezentanci: Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w tym przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, także dyrektorzy RZGW w Krakowie, Wrocławiu i Szczecinie, IMGW-PIB wraz z Jednostkami Realizującymi Projekt oraz przedstawicielami Wykonawców i Konsultantów Wsparcia Technicznego.

Członkowie misji pozytywnie ocenili postępy i zaawansowanie prac we wszystkich komponentach Projektu, zauważając jednocześnie bardzo duże zaangażowania i skuteczność działania w świetle skutków zarówno uwarunkowań wynikający z pandemii COVID-19, jak i obecnej sytuacji geopolitycznej.

POPDOW obejmuje inwestycje przeciwpowodziowe na terenie województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, mazowieckiego oraz świętokrzyskiego, których realizacja  przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców dorzecza Odry i dorzecza Górnej Wisły.  Łącznie zakontraktowane są roboty budowlane i usługi na kwotę prawie 4 mld złotych. Każdy rok to kolejne wyzwania i trudności, z którymi mierzono się, aby utrzymać tempo wdrażania Projektu. W latach 2020-2021 podpisano 33 umowy na roboty budowlane i dostawy, co znacząco przyspieszyło realizację Projektu, pomimo dużych utrudnień związanych z sytuacją geopolityczną i gospodarczą oraz negatywnym wpływem COVID-19. 

Udostępnij na:
Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Wody Polskie
Unia Europejska
CEB
World Bank