english  polski
BIP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Strona główna
POPDO
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt
POPDOW
O Projekcie
Dokumenty
Multimedia
Audyt Skróty i skrótowce
Ogłoszenia
KPDEE
Kontakt
Audytor Projektu - Najwyższa Izba Kontroli

Zgodnie z warunkami Umowy Pożyczki nr 8524-PL zawartej w dniu 10 września 2015 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (Bankiem Światowym) pożyczkobiorca jest zobowiązany do poddania się badaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta wg standardów akceptowanych przez Bank. Strony Umowy uzgodniły też, że audyt finansowy i audyt z postępu Projektu będzie przeprowadzany przez Najwyższą Izbę Kontroli, a powstały w wyniku audytu raport przekazywany będzie Bankowi jak najszybciej, nie później niż 6 miesięcy po zakończeniu każdego roku.
W pierwszej połowie 2017 r. NIK przeprowadził pierwszą kontrolę realizacji Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, w wyniku której powstało Wystąpienie Pokontrolne datowane na 31 maja 2017 r.


Wystąpienia Pokontrolne NIK:

Wyniki audytu sprawozdania finansowego projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły za 2016 r.

Informacje o wynikach kontroli - realizacja projektów ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczach Odry i Wisły w 2016 r.

Wyniki badania sprawozdania finansowego Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły za 2017 r.
al. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław • NIP: 8992710989, REGON: 021453018 • tel. +48 71 787 86 90, fax: +48 71 787 86 95 • e-mail: pcu@odrapcu.pl
Strona ma wyłącznie charakter informacyjny.