english  polski
BIP Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry

Home
POPDO
About
Documents
Media
Audit
POPDOW
About
Documents
Media
Audit
Abbreviation Advertisements
KPDEE
Contact
abbreviation description
EN PL EN PL
AADAnnual Average Damagesśrednie roczne szkody
ARPAANR(Agricultural Real Property Agency)Agencja Nieruchomości Rolnych
BD(BD)Bidding documentsdokumentacja przetargowa
CEBBRRECouncil of Europe Development BankBank Rozwoju Rady Europy
CEUTPCUPTCentre for EU Transport Projects Centrum Unijnych Projektów Transportowych
CFFSCohesion FundFundusz Spójności
CPPnBConstruction permitpozwolenie na budowę
CPSCountry Partnership StrategyKrajowa Strategia Partnerstwa
DA(DA)Designated Accountwyodrębnione konto
DGDGDirectorate General (a unit in the EC)Dyrekcja Generalna
EAOOŚEnvironmental Assessmentocena oddziaływania na środowisko
EMF(EMF)Environmental Management FrameworkRamowy Plan Zarządzania Środowiskiem
EMPPZŚEnvironmental Management PlanPlan Zarządzania Środowiskiem
ERR(ERR)Economic Rate of Returnekonomiczna stopa zwrotu
ESMF(ESMF)Environmental and Social Management FrameworkRamowy Plan Zarządzania Środowiskiem i Sprawami Społecznymi
EUUEEuropean UnionUnia Europejska
FDFlood DirectiveDyrektywa Powodziowa / Dyrektywa w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim
FF(FF)Flash Floodpowódź gwałtowna (błyskawiczna)
FIDIC(FIDIC)Fédération internationale des ingénieurs conultants (International Federation of Consulting Engineers)Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów
FMFinancial Managementzarządzanie finansami
IAJWPImplementing Agencyjednostka wdrażania
ICB(ICB)International Competitive Biddingmiędzynarodowy przetarg konkurencyjny
ICRImplementation Completion Reportraport końcowy
IE OPPO IŚInfrastructure and Environment Operational ProgramProgram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
IFRInterim Financial Report (un-audited)Śródokresowy raport finansowy
(IMGW-PIB)IMGW-PIB(Institute of Meteorology and Water Management - National Research Center)Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy
IPIPPNRIInvestment project implementation permitpozwolenie na realizację Inwestycji
IT(IT)Information Technologytechnologia informacyjna
IWRMIntegrated Water Resources Managementzintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi
(KZGW)KZGW (National Water Management Authority)Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
LALoan AgreementUmowa Pożyczki
LA&RAPPPNiPLand Acquisition and Resettlement Action PlanPlan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń
(RAP)(RAP)
LA&RPF(LA&RPF)Land Acquisition and Resettlement Policy FrameworkRamowy Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń
M&EMiOMonitoring and EvaluationMonitoring i Ocena
MADMAiCMinistry of Administration and DigitizationMinisterstwo Administracji i Cyfryzacji
MoEMinistry of EnvironmentMinisterstwo Środowiska
MoFMFMinistry of FinanceMinisterstwo Finansów
MIRDMIRMinistry of Infrastructure and Regional DevelopmentMinisterstwo Infrastruktury i Rozwoju
MIS(MIS)Management Information Systeminformacyjny system zarządzania
NCB(NCB)National Competitive Biddingkrajowy przetarg konkurencyjny
(NFOŚiGW)NFOŚiGW(National Fund for Environmental Protection and Water Management)Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NGO(NGO)Nongovernmental Organizationorganizacja pozarządowa
(NIK)NIK(Supreme Audit Office)Najwyższa Izba Kontroli
NO / NOL(NO)“no objection” / no objection letter(akceptacja WB wyrażona w postaci tzw. “no objection”)
O&MOperation and Maintenanceobsługa i utrzymanie
ONDRDUSKŻiZK(Department of Natural Disaster Recovery and Crisis Management)Departament do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego (w MAiC)
OP(OP)Operational PolicyPolityka Operacyjna (Banku Światowego)
ORFPPPOPDOOdra River Basin Flood Protection ProjectProjekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry
OVFMPPOPDOWOdra-Vistula Flood Management ProjectProjekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły
PAP(PAP)Project Affected Person(s)Osoba(-y) dotknięta(-e) skutkami realizacji Projektu
PCUBKPProject Coordination UnitBiuro Koordynacji Projektu
PIUJWP/JRPProject Implementation Unit / Project Implementation OfficeJednostka Wdrażania Projektu / Jednostka Realizująca Projekt
POM(POM)Project Operations ManualPodręcznik Operacyjny Projektu
PP(PP) Procurement PlanPlan Realizacji Zamówień
PQER(PQER)Pre-qualification Evaluation Reportraport z procedury wstępnej kwalifikacji wnioskodawców
ProjectProjektOdra-Vistula Flood Management ProjectProjekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły
PSCKSPProject Steering CommitteeKomitet Sterujący Projektu
RAP(RAP)Resettlement Action PlanPlan Przesiedleń
RBMPPGWRiver Basin Management Planplan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
(RDOŚ)RDOŚ(Regional Directorate for Environmental Protection)Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
(RZGW)RZGW(Regional Water Management Authority)Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
RPF(RPF)Resettlement Policy FrameworkRamowa Polityka Przesiedleń
SBD(SBD)Standard Bidding Documentsstandardowe dokumenty przetargowe
(SMOK)SMOKHydrometeorological Monitoring, Forecasting and Warning SystemSystem Monitoringu i Osłony Kraju
SOE(SOE)Statement of Expenditureszestawienie wydatków
TA(TA)Technical Assistancewsparcie techniczne
TOROPZTerms of Referenceopis przedmiotu zamówienia
WFDRDWWater Framework Directive (of the European Union)Ramowa Dyrektywa Wodna
WBWorld Bank Bank Światowy
IBRDMBOiRInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentMiędzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju
(ZMiUW)ZMiUW(Board of Amelioration and Hydraulic Structures)
in Loan Agreement - Voivodship Board of Land Reclamation and Waters
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
al. Jaworowa 9-11, 53-123 Wrocław • NIP: 8992710989, REGON: 021453018 • tel. +48 71 787 86 90, fax: +48 71 787 86 95 • e-mail: pcu@odrapcu.pl
All material provided on the site is intended for informational purposes only.